پرسش و پاسخهای متداول - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

پرسش و پاسخ ها - کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی

شما می‌توانید سوالات خود را به آدرس info@iranfcp.com ارسال نمایید. پاسخ سوالات پس از جمع بندی در این صفحه ارائه می‌گردد.

ضمن توجه به اینکه طرح تجاری نیاز به کار گسترده و تحقیقات بازار وسیع داشته که تهیه آن در این زمان امکان پذیر نبوده است. با توجه به اینکه هیئت اجرایی، دایره مسئولیت‌ها و وظایف خود را تا روز تشکیل مجمع موسسین می‌داند، ورود به بحث طرح تجاری را صحیح تشخیص نداده است، زیرا این موضوع را در صلاحیت مدیران عالی منتخب مجمع و تیم تجاری شرکت می‌داند.

 خیر، بدلیل جلوگیری از مشکلات آتی برای سهامداران و شرکت تجمیعی، این مورد امکان ندارد.

بر طبق پیشنویس تهیه شده تا این لحظه تعداد اعضای هیئت مدیره هفت نفر است و انتخاب اعضای هیئت مدیره منطبق با قانون تجارت و با رای مستقیم سهامداران حاضر در مجمع موسسین است.به صورت کلی انتخاب هیات مدیره  بر عهده مجامع سهامداران است.

حفظ سهام و آرای سهامداران طبق قانون تجارت تضمین شده است. دلیل تعیین حداکثر آورده نقدی، تضمین کنترل تعداد سهام مشارکت کنندگان بوده و در نتیجه حق رای هر سهامدار بنابر امتیاز پروانه و آورده نقدی آن خواهد بود.

اصل اول از اصول مشارکت مربوط به استقلال کامل قراردادهای تجاری از موضوع ذینفع بودن در شرکت است. با روند طبیعی، واحد بازرگانی شرکت باید با تدوین قراردادهای جذاب، فعالین بازار را برای همکاری با خود جذب نماید.

اما در صورتی که قرارداد پیشنهادی برای سهامدار جذابیت نداشته باشد، تعهدی برای همکاری مشترک وجود ندارد.

با توجه به اصول حاکم پروانهFCP و Servco، سهامداری مشترک به صورت مستقیم منع قانونی دارد. ولی به عنوان مثال شخصیت حقوقی می‌تواند سهامدار FCP بوده و سهامداران آن با شخصیت حقیقی خود سهامدار Servco بشوند. البته تفسیر این موضوع با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

منظور از بلوک مدیریتی، ایجاد یک بلوک ۵۰% + یک سهم از مجموع سهام شرکت می‌باشد که طبق قانون تجارت این بلوک اکثریت هیئت مدیره را در اختیار خواهد داشت. این بلوک قدرت افزایش سرمایه را نداشته و جهت افزایش سرمایه موافقت بیش از ۶۷% از مجمع صاحبان سهام لازم است.

با توجه به تعدد سرمایه گذار، حضور در بازار بورس به عنوان یک پیشنهاد مطرح است، فلذا در این مرحله اساسنامه به گونه ای تدوین شده است تا احیانا در آینده راه ورود به بورس هموار باشد.