مدارک مورد نیاز جهت ورود به مجمع

حداقل مدارک مورد نیاز جهت شرکت در اولین مجمع موسسین کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل میباشد:

سهامداران حقیقی

(جهت ذینفعان پروانه های ISP و VoIP که تمایل دارند با هویت حقیقی خود نسبت به مشارکت اقدام کنند)

 1.  کپی شناسنامه برابر اصل شده   (در دفاتر اسناد رسمی)
 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 3. گواهی عدم سوء پیشینه (دفاتر پلیس+10)
 4. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 5. کپی مجوز VoIP یا ISP به همراه اصل پروانه جهت رویت (در صورت برابر اصل بودن نیاز به اصل پروانه نمیباشد)
 6. نامه سازمان مبنی بر تایید امتیازات یا کپی موافقتنامه پهنای تاریخ 31/03/1393 به همراه اصل موافقتنامه جهت رویت (در صورت وجود نامه سازمان نیاز به اصل موافقتنامه نمیباشد)
 7. کپی و اصل وکالتنامه انتقال یا صلح نامه مالکیت حق بهره برداری از امتیازات متعلق به پروانه (در صورت تقسیم امتیاز بین چند ذینفع ارایه صلح نامه مربوط به افراز امتیازات مابین اشخاص حقیقی ذینفع امتیازات متعلق به یک پروانه واحد ضروری است)

سهامداران حقوقی

(جهت دارندگان پروانه های ISP  و ISDP و VoIP که با هویت حقوقی خود نسبت به مشارکت اقدام کنند)

 1. ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 • در این آگهی دوره مسئولیت مدیران باید معتبر بوده و دارندگان حق امضا مشخص شده باشد
 1. ارائه کپی روزنامه رسمی تاسیس  شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 2. ارائه کپی اساسنامه  شخص حقوقی برابر اصل شده  (در دفاتر اسناد رسمی)
 3. ارائه تأییدیه توسط اعضای هیأت مدیره سهامدار حقوقی مبنی بر غیردولتی بودن
 4. نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت با امضای صاحبان امضا مجاز)
 5.  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی  (در دفاتر اسناد رسمی)
 6. گواهی عدم سوء پیشینه نماینده معرفی شده نماینده شخص حقوقی (دفاتر پلیس+10)
 7. کپی کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه نماینده معرفی شده نماینده شخص حقوقی (در دفاتر اسناد رسمی)
 8. کپی مجوز پروانه  VoIPو ISDP یا ISP  به همراه اصل پروانه جهت رویت (در صورت برابر اصل بودن نیاز به اصل پروانه نمیباشد)
 9. نامه سازمان مبنی بر تایید امتیازات یا کپی موافقتنامه پهنای تاریخ 31/03/1393 به همراه اصل موافقتنامه جهت رویت (در صورت وجود نامه سازمان نیاز به اصل موافقتنامه نمیباشد)
 10. کپی و اصل وکالتنامه انتقال یا صلح نامه مالکیت حق بهره برداری از امتیازات متعلق به پروانه (در صورت تقسیم امتیاز بین چند ذینفع ارایه صلح نامه مربوط به افراز امتیازات مابین ذینفعان حقیقی و حقوقی امتیازات متعلق به یک پروانه واحد ضروری است)