سرمایه گذاری

کنسرسیوم ایران اف.سی.پی، پس از تشکیل شرکت و اخذ مجوز FCP جهت حضور پرقدرت در بازار تلکام ایران و جهت نیل به اهداف زیر سرمایه گذار و شریک تجاری می‌پذیرد:

 1. اخذ مجوز LTE و تامین تجهیزات مربوطه
 2. اخذ مجوز MVNO

لذا از متقاضیانی که تمایل به سرمایه گذاری در این صنعت را داشته خواهشمندیم با تکمیل فرم ذیل یا تماس با دبیرخانه کنسرسیوم، زمینه آشنایی بیشتر و مذاکرات آتی را فراهم سازند.

سرمایه گذاری
 1. نام شرکت :
  ورودی نامعتبر
 2. شماره ثبت :
  ورودی نامعتبر
 3. محل ثبت :
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن ثابت :
  ورودی نامعتبر
 5. فکس :
  ورودی نامعتبر
 6. مشخصات مدیر عامل شرکت
 7. نام و نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن همراه :
  ورودی نامعتبر
 9. پست الکنرونیک :
  ورودی نامعتبر
 10. مشخصات مسئول پیگیری
 11. نام و نام خانوادگی :
  ورودی نامعتبر
 12. تلفن همراه :
  ورودی نامعتبر
 13. پست الکترونیک :
  ورودی نامعتبر
 14. حد توان سرمایه گذاری(ریال):
  ورودی نامعتبر
 15. توضیحات:
  ورودی نامعتبر