مشارکت در ایران اف سی پی

تمامی شرکتهای دارنده پروانه، که دراصول حاکم بر پروانه FCP، دارای امتیاز تشویقی می‌باشند، می‌توانند در این کنسرسیوم حضور داشته باشند. سقف مشارکت تا حصول ۱۰۰ امتیاز تشویقی موضوع پروانه فوق جهت معافیت از حق لایسنس به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال و نیز تکمیل ۹۰ میلیارد ریال آورده نقدی خواهد بود.

اولویت با مجموعه‌هایی است که در قسمت اعضا ثبت نام خود را تکمیل نموده و درخواست حضور در مجمع موسسین را ضمن ثبت در سایت به صورت مکتوب پس از مهر و امضا، به دبیرخانه کنسرسیوم ارسال نمایند.

حضور قطعی، مقدار سهام و امضاهای تعهد آور در روز تشکیل اولین مجمع صاحبان سهام ضمن تودیع قراردادهای الزام آور مشخص می‌گردد.

به دلیل اینکه ممکن است هرکدام از شرکتهای دارای اولویت، در جلسه موسسین حضور نیابد، ثبت نام و دعوت از متقاضیان تا سقف ۲۵% مازاد بر نیاز در قالب ذخیره ادامه خواهد یافت. در صورت عدم حضور متقاضیان اصلی، از متقاضیان ذخیره جهت سهامداری دعوت به عمل آید.

صرف ثبت نام در سایت و نیز درخواست حضور در مجمع موسسین حقی برای متقاضیان جهت حضور قطعی در کنسرسیوم ایجاد ننموده و امضای تعهد آور با ترتیب اولویت، در مجمع موسسین ملاک عمل خواهد یود.

هرکدام از متقاضیان، ضمن مطالعه موارد و مطالب مشروحه در سایت و پس از تصمیم قطعی می‌توانند با مراجعه به منوی عضویت در کنسرسیوم نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.