تغییر زمان مجمع عمومی

با آرزوی  قبولي طاعات و عبادات همكاران محترم به استحضار ميرساند،  با توجه به اعلام و تاکید قبلی، تعداد قابل توجهي از مشارکت کنندگان  تا تاریخ 1394/04/01موفق به اخذ گواهي عدم سوء پيشينه نشده و يا دريافت آنرا تا روز چهارشنبه  قطعي  نمیدانند.

 با عنايت به ضرورت كفايت مدارك همه مدعوين، برگزاری مجمع با وجود نقص مدارک افراد، نتیجه مطلوب را حاصل نمینماید.

هيئت مديره با در نظر گرفتن ملاحظاتی از قبیل جلوگيري از اتلاف زمان مشارکت کنندگان، بعد مسافت استانها از تهران که بعضا مشکلاتی را برای حضور مکرر ایجاد میکند و عدم امکان اسکان بلند مدت برخی همكاران در تهران، تصمیم گرفت زمان مجمع عمومی مورخ 1394/04/03را تا تکمیل مدارک اعضا به تعویق انداخته تا روند ثبتی با کمترین مزاحمت برای سهامداران طی شود. در همین راستا به اطلاع میرساند، جلسه روز چهارشنبه برگزار نخواهد شد.

از همراهانی که با توجه به اعلام قبلی دبیرخانه، تدارکات سفر را مهیا نموده بودند، پوزش میطلبیم و امیدواریم با توجه به شناختی که از حساسیت و ظرافت کاردارند، عذر ما را پذیرا باشند.

دبیرخانه کنسرسیوم به محض حصول اطمينان از دريافت مدارك عدم سوء پيشينه همه مدعوين، نسبت به اعلام تاريخ جديد مجمع عمومی كه محتملا در هفته آتي خواهد بود اقدام مينمايد.

دبیرخانه کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی