کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی با ارائه درخواست پروانه FCP رسما متولد شد

بنر

با تحویل درخواست رسمی و مدارک مورد نیاز، کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی رسما متقاضی پروانه خدمات ارتباطی ثابت (FCP) شد. این تقاضا با مشارکت شرکتهای احراز کننده و با تجمیع پهنای باندی نزدیک بر 30 STM1 ارائه شد که با اختلاف 10STM1 بیشتر از حد مکفی، باعث ایجاد آرامش خاطراعضا و شروع مراحل بعدی مشارکت از قبیل ثبت شرکت، اختصاص سهام به متقاضیان، تدوین و عقد قراردادهای تجاری با سهامداران و ... خواهد شد.

در جلسه ای که ساعت 4 بعد از ظهر مورخه 24/03/1394 پس از ثبت درخواست و تحویل مدارک، با حضور هیئت مدیره منتخب و اعضای دبیرخانه در محل کنسرسیوم برگزار شد، بر تهیه قراردادهای تجاری دوره محافظت توسط کارگروههای تخصصی تاکید و به علت کار فشرده ای که طی 72 ساعت گذشته بابت تنظیم قرارداد مشارکت و هماهنگی های مترتب توسط اعضای دبیرخانه و اعضای هیئت مدیره انجام شد، مقرر شد پس از یک استراحت 24 ساعته، برگزاری جلسات و اقدامات اجرایی جهت مراحل بعد آغاز گردد.

ما

لازم میدانیم دست تک تک مشارکت کنندگان را بفشاریم. آنانی که با همراهی خود باعث شدند، این مرحله از حرکت با موفقیت طی شده و انشالله ثمره آن الگویی برای ایجاد اعتقاد به مشارکت بر پایه صداقت گردد.

 دبیرخانه کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی