اعلام آمادگی اعضای کنسرسیوم کافک جهت پیوستن به ایران اف.سی.پی

پیرو درخواست و ابراز تمایل برخی ازهمکاران، درجلساتی که طی 48 ساعت گذشته در محل کنسرسیوم، با حضور اعضای هیات مدیره منتخب و جمعی از اعضای هیئت موسس کنسرسیوم کافک برگزار گردید، اصول حاکم  مشارکت در کنسرسیوم ایران اف.سی.پی، اساسنامه مصوب مجمع موسسین و ویرایش اول چارچوبهای ارایه شده در قراردادهای دوره محافظت جهت سهامداران کنسرسیوم مجددا مورد نقد و بررسی کارشناسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.همراه شو عزیز

در این جلسه جمعی از اعضای کنسرسیوم کافک به بیان دغدغه های همفکران خود پرداخته و همانطور که انتظار میرفت، توضیحات ارائه شده از جانب مدیران ایران.اف.سی.پی در مورد داده های نادرست که منشاء انتشار آن عمدتا خارج از جمع مشارکت کنندگان کنسرسیوم های فراگیر بوده است، موجب رفع ابهامات و سوء تفسیرها شد.

در پایان جلسات برگزار شده با توجه به اصل مشارکت حداکثری و وجود اهداف مشترک و نیز همدلی به وجود آمده بین مشارکت کنندگان در کنسرسیوم ایران اف.سی.پی و کنسرسیوم کافک، مقرر شد زمینه حضور اعضای کافک در ایران اف.سی.پی فراهم شود.

متقاضیان میتوانند ضمن مطالعه مطالب موجود در سایت www.iranfcp.com  و مراجعه  به نشانی members.iranfcp.com نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

انشالله اتخاذ این تصمیم که با درایت و جهت تثبیت حقوق اعضای صنف انجام شده است، باعث جذب و تجمیع توان تجاری توزیع شده مشارکت کنندگان گردد و این امر موجبات تحقق هدف کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی برای کسب جایگاه بزرگترین مجموعه مشارکتی تاریخ اقتصاد کشور را فراهم نماید.

دبیرخانه کنسرسیوم فراگیر ایران اف.سی.پی