مدیریت و راهبری

تا پیش از تشکیل اولین جلسه هیئت موسس سهامداران، راهبری و عملیات اجرایی کنسرسیوم در قالب دبیرخانه کنسرسیوم به عهده مشارکت کنندگان پیشگام این کنسرسیوم می‌باشد که اقدام ایشان در پیشگام شدن در عضویت در کنسرسیوم، هیچ نفع مادی یا معنوی افزون بر دیگران نخواهد داشت. بدیهی است در اولین جلسه مجمع موسسین تمام مشارکت کنندگان با توجه به درصد سهام خود و صرف نظر از تقدم و تاخر ورود به جمع مشارکت کنندگان، وفق قانون دارای حق رای جهت انتخاب هیئت مدیره خواهند بود.

با توجه به این نکته که هدف این کنسرسیوم در قالب تشکیل یک شرکت سهامی خاص محقق می‌شود، نحوه تشکیل هیئت مدیره نیز منطبق با قانون تجارت خواهد بود. هرکدام از سهامداران که تمایل دارند در قالب کاندیداتوری هیئت مدیره اقدام نمایند، می‌توانند با توجه به شرایط اساسنامه مصوب مجمع و تامین شرایط قانونی، در معرض انتخاب مجمع صاحبان سهام شرکت قرار گیرند.

پس از انتخاب هیئت مدیره و مدیر عامل، مدیریت و راهبری شرکت با آن‌ها بوده و حق تغییر اعضای هیات مدیره مطابق قانون تجارت همواره برای مجمع صاحبان سهام محفوظ می‌باشد.