اصول مشارکت

تعاریف:

رگولاتور: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

شرکت: منظور شرکتی است که به صورت تجمیعی، با مشارکت اشخاص حقوقی دارنده پروانه های خدمات ارتباطی و یا ذینفعان حقیقی آنها تشکیل شده و پس از احراز صلاحیت فنی و مالی موضوع اصول حاکم پروانه FCP مصوب رگولاتوری، متقاضی دریافت پروانه مذکور از این سازمان خواهد شد.

پروانه: پروانه ایجاد و بهرهبرداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مصوب شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

آورده امتیازی: مجموعه امتیازات و حقوق بهرهبرداری از پروانه های در اختیار هر مشارکت کننده که در قالب آورده غیر نقدی به شرکت انتقال یابد. تشخیص محل مصرف امتیازات انتقال یافته (Qualification یا سیاستهای تشویقی کاهش حق امتیاز) به شرکت، با هیات مدیره شرکت میباشد. هر یک امتیاز موثر از یکصد امتیاز موثر در اختیار شرکت موجب یک درصد کاهش حق امتیاز اعطای پروانه FCP ( معادل 2 میلیارد ریال) خواهد شد.

نماینده امتیاز آور: سهامداری که در مرحله تشکیل شرکت، با ترکیبی از آورده نقدی و امتیازی، سهام خریداری نموده است و جهت بهره مندی از مزایای قرارداد نمایندگی و محافظت دوره گذار ذیصلاح میباشد.

 

شرایط و اصول:

اصل اول: استقلال کامل قراردادهای تجاری از موضوع ذینفع بودن در شرکت

اولویت شرکت، بیشینه نمودن ارزش سهام و منفعت سرمایه گذاری‌های انجام شده امتیازی و نقدی، توسط سهامداران خود می‌باشد. در همین راستا می‌بایست در انعقاد قرارداهای تجاری خود بر اساس اصول بازرگانی عمل کند و جهت تحقق این اصل، در انعقاد قراردادهای تجاری هیچ تبعیضی بین سهامدار و غیر سهامدار خود قائل نشود. بدین ترتیب مزیت افزوده ایجاد شده برای سهامدارانی که با شرکت قرارداد تجاری منعقد می‌نمایند، دریافت سود حاصل از عملکرد قراردادهای تجاری شرکت نیز بوده که آن را مطابق قانون تجارت و در قالب سهامدار دریافت خواهند نمود.

اصل دوم: شرایط پذیرش سهامدار در مرحله تاسیس شرکت

حداقل سرمایه هدف شرکت قبل از اخذ پروانه FCP معادل ۴۵۰ میلیارد ریال خواهد بود. ۸۰ درصد کل سرمایه مذکور در قالب آورده‌های امتیازی و ۲۰ درصد آن از طریق آورده‌های نقدی ایشان تامین خواهد شد. در این چارچوب هریک از متقاضیان سهام ضمن تامین آورده امتیازی، حسب تمایل می‌توانند تا سقف ۲۵ درصد ارزش اسمی امتیازات آورده خود به صورت نقدی، سهام خریداری نمایند.

تبصره 1- در صورت که هدف تامین سرمایه نقدی اعلام شده محقق نشود، این حق توسط سایر دارندگان سهام امتیازی محفوظ است که به نسبت آوردههای امتیازی خود، کمبود سرمایه نقدی اعلام شده را در قالب خرید سهام نقدی برطرف نمایند.

تبصره 2- در مرحله تشکیل شرکت هریک از سهامداران میتواند حق تقدم خرید سهام نقدی خود را به متقاضی مشخصی  واگذار نماید.

پذیرش سهامدار جدید پس از حصول شرایط معافیت حق امتیاز اخذ پروانه متوقف خواهد شد.

تبصره 3- در صورتی که سرمایه نقدی موضوع این اصل محقق نشود، پذیرش سهامدار جدید بدون آورده امتیازی و صرفا با آورده نقدی تا رسیدن به سقف هدف سرمایه شرکت، مجاز است.

اصل سوم: افزایش سرمایه از طریق ورود سرمایه گذار

هیئت مدیره شرکت در مناسب‌ترین زمان ممکن که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد نماید و یا سبب جلوگیری از افول ارزش سهام گردد، میتواند نسبت به ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع صاحبان سهام در قالب فروش بلوک سهام به سرمایه گذار خارج از مجموعه سهامداران اقدام نماید. سهم این بلوک از کل سهام شرکت می‌تواند مدیریتی بوده و مصداق زمان مناسب موارد ذیل است:

  • اخذ مجوز LTE از مراجع ذیصلاح و تامین تجهیزات مربوطه
  • اخذ مجوز MVNO
  • ایفای تعهدات شرکت در قبال رگولاتور
  • موارد مجاز در قانون تجارت

توضیح: در هر صورتی تامین سرمایه مورد نیاز، حتی زمانی که توسط سهامداران قبلی باشد، مطابق قانون تجارت و با توجه به حق تقدم خرید سهام و تصویب دو سوم مجمع خواهد بود.

 اصل چهارم: همکاری برد – برد شرکت و سهامداران

شرکت با استفاده از مزیتهای نسبی سهامداران که ناشی از تجمیع بخشی از توانمندی های منفرد ایشان است، ضمن توجه به شرایط رقابتی بازار قراردادهای تجاری با سهامداران منعقد مینماید، که این قراردادها برای شرکت، زمینه ایفای تعهدات به رگولاتور را تضمین نموده و برای سهامداران به بیشینه نمودن منافع بنگاههای آنان منجر گردد. همچنین اتخاذ این تدابیر باعث محافظت از فرصتهای کسب و کار سهامدارانی خواهد شد که پروانه های خود را به عنوان آورده امتیازی در شرکت سرمایه گذاری نمودهاند.

اصل پنجم: حفظ دارایی های سهامداران موسس در دوره گذار

با توجه به در حال فعالیت بودن مجموعه شرکتهای سهامدارانی که مجوزهای ISP و ISDP آنها در قالب دریافت سهام به شرکت منتقل شده است؛ در صورت درخواست سهامدار، شرکت تعهد می‌نماید در دوره‌ای یک تا سه ساله(با توجه به وضعیت سهامدار) جهت رفع نگرانی پوشش قانونی تداوم فعالیت و حفظ آن قسمت از دارایی سهامداران که به شرکت واگذار نشده، در قالب انعقاد قرارداد تجاری رقابتی و قابل دفاع از دید بازرگانی عمل نماید.این قرارداد برای سهامدار، حق انتقال یا فروش دارایی‌ها را به شرکت و هر FCP یا SERVCO دیگر در صورتی که ضوابط رگولاتور را نقض ننماید، تضمین می‌نماید.

اصل ششم: تقدم و تاخر سهامداری

در مرحله تاسیس، تقدم و تاخر ثبت نام جهت اولین مجمع صاحبان سهام شرکت، هیچ مزیت ویژه مالی یا مدیریتی را سبب نخواهد شد.

اصل هفتم: عدم سهامداری مشترک

پذیرش سهامدار مشروط به عدم سهامداری مشترک با سایر دارندگان یا متقاضیان پروانه FCP می‌باشد.

اصل هشتم: سیاست جذب حداکثری سهامداران شرکت در مرحله تاسیس

پیش از تحصیل یکصدمین امتیاز موثر

تا پیش از تحصیل ۱۰۰ امتیاز موثر جهت معافیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه FCP، شرکت به جذب سرمایه گذار دارای پروانه بدون تبعیض و در نظر گرفتن تقدم و تاخر ورود به جمع سهامداران اقدام خواهد نمود.

پس از تحصیل یکصدمین امتیاز تشویقی موثر

پس از تامین ۱۰۰ امتیاز موثر مورد نیاز کنسرسیوم جهت معافیت از پرداخت حق الامتیاز پروانه FCP، و یا بعد از تاریخ ۲۴ خرداد (هریک زود‌تر حاصل شد)، واگذاری سهام تنها از محل آورده نقدی معادل ۱۲۵ درصد ارزش اسمی پروانه‌های در اختیار متقاضی، به تشخیص هیات مدیره جهت رفع کاستی‌های احتمالی تامین ۹ میلیارد تومان آورده نقدی و اقدام برای پروانه MVNO قابل پذیرش است.

در شرایط برابر و یا در صورت تحقق سقف سرمایه گذاری قابل پذیرش، اولویت با مشارکت ذینفعانی است که سهم بیشتری از ایفای تعهدات دایری پورت دسترسی پرسرعت (بر روی بستر سیم مسی) موضوع اصول حاکم پروانه FCP را برعهده می‌گیرند.

اصل نهم: کمک مشارکت کنندگان به تشکیل Servco

مشارکت کنندگان با توجه به امتیازات مازاد پروانه‌ای در اختیار (از امتیاز موثر ۱۰۰ به بعد) و پس از ارزیابی متقاضیان بر اساس اولویت‌های ذیل و نیز با توجه به ضوابط رگولاتور، به متشکل نمودن صاحبان پروانه در قالب Servco‌ها کمک نموده و در حد توان و در چارچوب مصوبات رگولاتوری از Servco‌های تشکیل شده حمایت می‌نماید.

فراخوان دعوت دارندگان پروانه‌های ISP، ISDP، PSTN، VOIP توسط مشارکت کنندگان در کنسرسیوم ایران اف. سی. پی در مجموعه‌های Servco به صورت عام صورت می‌پذیرد ولی واگذاری امتیاز جهت تشکیل مجموعه کنسرسیوم‌های IRANSERVCO مشتمل بر شرکتهایی که به دلیل تامین سقف امتیاز موثر مجال حضور در جمع سهامداران IRANFCP را نیافته‌اند در شرایط برابر به ذینفعان با اولویت‌های زیر انجام می‌پذیرد:

  • متقاضیان معرفی شده توسط سهامداران شرکت(با در نظر گرفتن سهمیه متعلق به هر سهامدار با توجه به تعداد سهام) تقدم دارند.
  • متقاضیانی که فروش سهم بیشتری از ایفای تعهدات دایری پورت دسترسی پرسرعت با سیم را در 5 سال اول برای شرکت تعهد می‌نمایند، تقدم دارند.
  • متقاضیانی که آورده‌های (تجهیزاتی،IP ، مالکیت معنوی مشترکین) قابل پذیرش بیشتری جهت شرکت برای تملک ( در قبال قرارداد انتقال مالکیت رضایت بخش جهت طرفین) عرضه نمایند، تقدم دارند.
  • پس از تامین کامل کف تعهدات دایری پورت دسترسی پرسرعت (بر روی بستر سیم مسی) شرکت، سایر فناوری‌های دسترسی پرسرعت ملاک حق تقدم خواهد بود.